Seren y Flwyddyn 

Gwobr Aur Seren Betsi

Mae bleidleisio wedi cau 

Cyhoeddir yr enillydd ar 9 Tachwedd yn ystod seremoni flynyddol Gwobrau Cyrhaeddiad Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Venue Cymru.

Noddir y categori hwn gan Business@Llandrillo . 

Dyddiad cau: 12/10/2018

Amanda Durber

Myra Sutton

Fe gamodd Myra Sutton, nyrs ardal ymroddedig i helpu staff nad oedd yn gallu cyrraedd eu gwaith yn yr eira mawr yn ystod mis Rhagfyr 2017, gan wneud yn siŵr bod cleifion bregus nad oedd yn gallu gadael eu cartrefi yn cael eu meddyginiaeth hanfodol. 

 

Dangosodd Myra Sutton ddewrder wrth frwydro drwy'r tywydd mawr, gan adael ei cherbyd a cherdded milltiroedd i gyrraedd ei chleifion diabetig a gofal lliniarol i wneud yn siŵr eu bod yn gyfforddus a bod ganddynt y gofal meddygol roeddent eu hangen.

Mae Prif Nyrs Amanda Durber, nyrs arbenigol osteoporosis yn gofalu am gleifion sy'n byw ag osteoporosis a chyflyrau sy'n ymwneud â'r esgyrn ac yn gweithio'n ddiflino i godi arian ac ymwybyddiaeth ar gyfer Cymdeithas Genedlaethol Osteoporosis. Trefnodd daith gerdded 206 milltir ar draws Gogledd Cymru i godi arian ar gyfer yr elusen y flwyddyn ddiwethaf, ar ôl dringo'r Wyddfa ym mis Medi 2016.

Trefnodd hefyd ddigwyddiad i Gastell Conwy gael ei ymdrochi mewn golau oren fel rhan o ymgyrch genedlaethol i godi ymwybyddiaeth am y cyflwr.

Eirian Owen

Mae Eirian Owen, Gweithiwr Cefnogi Dementia wedi cael ei disgrifio fel "llygedyn o heulwen", yn rhoi cleifion yn gyntaf, yn gweithio fel rhan o dîm ac yn gwerthfawrogi cleifion, staff a'u perthnasau ac yn eu parchu.

Does dim byd yn ormod o drafferth i Eirian ac mae cleifion yn edrych ymlaen at ei gweld pob dydd. Mae wedi cael ei chanmol am yr amser y mae'n ei roi i eistedd gyda’r cleifion ac i wrando arnynt a hefyd i chwarae gemau ac i hel atgofion gyda nhw.

Ward Dewi, Ysbyty Gwynedd

Enwebwyd y tîm gan Oswyn a Sarah Williams (rhieni) sydd yn ddiolchgar am y gefnogaeth wych a roddwyd i'w mab Jack, sydd ag anghenion cymhleth ar ôl iddo gael ei eni yn 2016 ar  26 wythnos ac yn pwyso llai na 1kg. Cafodd y tîm hefyd ganmoliaeth am achub bywyd Jack yn dilyn pwl difrifol o dagu y flwyddyn ddiwethaf.

 

Mae Jack wedi cael ei dderbyn ar ward Dewi dros 20 gwaith yn y flwyddyn ddiwethaf a chanmolodd teulu'r Williams ymroddiad y staff, nid yn unig i gleifion, ond hefyd i’w teuluoedd. 

Fiona Luff

Dywedodd cydweithwyr Fiona, fod gan Fiona, Therapydd Lleferydd "bendantrwydd diflino i wella bywyd pob dydd y plant yn ei gofal a'u teuluoedd" 

Mae Fiona wedi datblygu system a all achub bywyd i leihau'r risg i blant dagu. Gweithiodd gydag ysgolion yng Nghonwy a Sir Ddinbych i ddatblygu system gyngor cod lliw arloesol sy'n rhybuddio cynorthwywyr amser cinio, athrawon, gweithwyr iechyd a gofalwyr ar unwaith am anghenion plant sydd â phroblemau bwyta ac yfed. Mae gwaith arloesol Fiona yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i lawer o drefniadau pryd bwyd plant. 

 Tîm Cefnogi Rhyddhau'n Gynnar Strôc, Ysbyty Glan Clwyd

Mae'r tîm yn helpu cleifion strôc i adsefydlu i fywyd teulu a'r gymuned, ac yn eu harwain ar hyd y ffordd. Mae'r tîm yn cynnwys ystod o arbenigwyr gan gynnwys therapyddion galwedigaethol, therapyddion iaith a lleferydd a ffisiotherapyddion, sy'n gweithio gyda'i gilydd i asesu pob claf a darparu rhaglen adfer sydd wedi'i deilwra ar gyfer pob unigolyn.

Harriet Mallott

Mae Harriet yn gweithio gydag oedolion hŷn sydd â phroblemau iechyd meddwl ac mae wedi codi dros £2,500 i ariannu gweithgareddau therapiwtig ac offer meddygol newydd ar gyfer Ward Hydref yn Uned Heddfan yn Ysbyty Maelor Wrecsam. 

 

Mae Harriet yn gweithio gydag elusen Gwasanaeth Gwirfoddol Brenhinol ac eleni fe eilliodd ei gwallt melyn hir a'i roi i "The Little Princess Trust", elusen sy'n gwneud wigiau gyda gwallt go iawn ar gyfer plant sydd wedi colli eu gwallt o ganlyniad i driniaeth canser. 

Pam Wedley

Mae'r uwch hwylusydd gwybodaeth Macmillan, sydd wedi'i lleoli yn Ysbyty Maelor Wrecsam wedi dangos ymroddiad i gleifion canser drwy wella ei Chymraeg a dysgu Iaith Arwyddion Prydain i'w helpu i gyfathrebu'n well â chleifion.

Mae Pam hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth cwnsela hanfodol a gwasanaeth colli gwallt yn y ganolfan gwybodaeth a chefnogaeth canser. Mae hefyd wedi sefydlu bocsys cof ar gyfer teuluoedd cleifion gofal lliniarol ac yn codi arian ar eu cyfer drwy gynnal arddangosiadau pobi yn ei hamser ei hun a hefyd yn casglu rhoddion. 

Liana Shirley 

Mae Liana yn arbenigwr delweddu cardiaidd sy’n gweithio yn y gymuned, yn helpu i chwyldroi gwasanaethau delweddu'r galon yn y gymuned ar gyfer trigolion mewn lleoliadau gwledig. Mae Liana yn helpu i redeg clinig symudol sy'n cynnig mynediad at asesiad, diagnosis a thriniaeth yn agos i'r cartref i gleifion sydd â phroblemau gyda'r galon a all beryglu bywyd, yn hytrach na bod angen iddynt deithio i'w hysbyty cyffredinol dosbarth agosaf.

Amanda Rossell-Smith

Mae Amanda Rossell Smith, Podiatrydd yn enwog ymysg ei chydweithwyr am ei phrofiad a’i sgiliau uchel, ei pharodrwydd i addysgu eraill, ac ymroddiad llawn i wella mynediad at wasanaethau podiatreg yn y gymuned leol. Drwy astudiaeth ac ymdrechion cynhwysfawr personol mae’n darparu gwasanaethau a oedd ond ar gael yn flaenorol yn Ysbyty Gwynedd ac Ysbyty Alltwen.

 

Mae'n garedig iawn ac yn frwdfrydig ac yn cysylltu'n helaeth gyda cydweithwyr nyrsio a gofal cychwynnol, yr uned arennol a gwasanaethau cymdeithasol lleol i sicrhau bod cleifion yn cael gofal prydlon yn y lleoliad mwyaf priodol. 

Barry Walkden

Mae Barry Walkden, gweithiwr cefnogi Dementia, sy'n gweithio ar Ward Gofal yr Henoed yn Ysbyty Glan Clwyd, wedi dangos gwir ymroddiad i ofalu am gleifion.

Mae'n mynd gam yn ychwanegol - hyd yn oed yn cynnig dod i mewn yn ystod ei amser ei hun dros y penwythnos fel bod claf yn cael ei aduno gyda'i gi! 

Dywedodd perthynas claf "Nid yn unig ei help gyda fy nhad, ond ei agwedd ofalgar a goddefgar tuag atom ni fel teulu sy'n ei wneud yn wahanol i’r gweddill. Mae'r agwedd "does dim yn ormod o drafferth" yn amhrisiadwy ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr gennym ni i gyd."